« Veikla »

    

Katedros veikla
       
UNESCO katedros Informatika humanitarams veikla sutelkta problemų sprendimams dviejose srityse:
 1. Informatika humanitarams
 2. Bendruomenių informatika
Informatika humanitarams srityje svarbiausias dėmesys sutelktas modernių informacinių technologijų pritaikymui ir perdavimui:
 • lietuvių kalbos išteklių išsaugojimo ir sklaidos elektroninėje terpėje reikmėms;
 • kultūros paveldo išsaugojimo ir restauravimo skaitmeninėje terpėje reikmėms;
 • kultūros paveldo informacijos sklaidai, pasitelkiant kompaktinius diskus ir internetą.
Lietuvių kalbos išteklių išsaugojimui ir sklaidai elektroninėje terpėje:
 • kuriamos ir prižiūrimos lietuvių kalbos išteklių duomenų bazės, šių bazių turinio pildymui bei sklaidai skirtos interneto svetaines;
 • kuriamos priemonės lietuvių kalbos žodynų teikimui internete.
Kultūros paveldo išsaugojimo skaitmeninėje terpėje reikmėms plėtojama edukacinė funkcija:
 • organizuojami intensyvūs skaitmeninės leidybos kursai paveldo ir atminties institucijų specialistams;
 • teikiamos konsultacijas ir e. mokymosi medžiaga internete.
Kultūros paveldo sklaidai:
 • tiriamos naujausių informacinių technologijų galimybės efektyviam informacijos apie paveldą suradimui ir susipažinimui su juo skaitmeninėje erdvėje;
 • kuriami ir vykdomi projektai Lietuvos paveldo objektams pateikti skaitmeninėje erdvėje.

Sprendžiant bendruomenių informatikos problemas dėmesys sutelktas kaimiškųjų bendruomenių rengimui pasitelkti informacinių ir ryšių technologijas socialinės, ekonominės, kultūrinės veiklos plėtrai. Siekiama:
 • skatinti gyventojų motyvaciją, pasitelkti informacines ir ryšių technologijas savo veiklos tobulinimui;
 • ugdyti įgūdžius bendruomenių tikslų formavimui, kai tikslų įgyvendinimui naudojamos informacinės ir ryšių technologijos;
 • įtakoti bendruomenes reorganizaciniams persitvarkymams, siekiant prisitaikyti žinių panaudojimu grindžiamai veiklai;
 • kurti informacinių ir ryšių technologijų vartojimo draugišką aplinką;
 • formuoti informacinių ir ryšių technologijų panaudojimo kultūrą.

Funkcijos:
 • Naujų informacinių technologijų tyrimas, plėtra ir adaptavimas specifiniams humanitarų ir kaimiškųjų bendruomenių poreikiams.
 • Humanitarų ir kaimiškųjų vietovių bendruomenių narių švietimas ir kvalifikavimas siekiant pasitelkti modernias informacines technologijas.
 • Skatinimas plėtoti bandomuosius ir parodomuosius projektus grindžiamus plačiajuosčių technologijų panaudojimu.

Paslaugos:
 • Teikti švietimo ir kvalifikavimo kursus humanitarams ir kaimiškųjų bendruomenių gyventojams apie modernių informacinių technologijų panaudojimo galimybes.
 • Lavinti gyventojus ir organizacijas pasitelkti plačiajuostes informacines ir ryšių technologijos praktinei veiklai.
 • Konsultuoti kaip rengti projektus grindžiamus multimedijos galimybių panaudojimu.
 • Aprūpinti vartotojus informacinių technologijų panaudojimu grindžiamais resursais.
 • Organizuoti vaizdo konferencijas, vykdyti interneto televizijos transliacijas.

Vykdomi projektai:
 • ENRICH (European Networking Resources and Information concerning Cultural Heritage) – Europos kultūros paveldo įtinklinti resursai ir informacija. 2006 – 2009 m. ECP 2006 DILI 510049, eContentPlus programa. http://enrich.manuscriptorium.com/.
 • LieTa. Skaitmeninė Jono Basanavičiaus lietuvių tautosakos biblioteka. 2008 – 2012 m. Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo prioritetinė programa. www.knygadvaris.lt
 • Regioniniai folkloro ir tarmių tyrimai: Dzūkija. 2007 – 2009 m. Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo prioritetinė programa (reg. Nr. L-07025).
 • Tautinis identitetas: lokalių bendruomenių lyginamosios perspektyvos globalizacijoje. 2008 – 2012 m. Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo prioritetinė programa. http://identitetas.mch.mii.lt

   ©  UNESCO katedra Informatika humanitarams.  Atnaujinta 2011.07.31